صفرزادهص. “پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی”. جستارهای نوین ادبی, ج 40, ش 4, جولای 2008, صص 69-90, doi:10.22067/jls.v40i4.13171.