مشتاق پورم., و قنسولیب. “بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان”. جستارهای نوین ادبی, ج 47, ش 4, می 2015, صص 111-36, doi:10.22067/jls.v47i4.13216.