جبریس. “حماسه نو در شعر شاملو”. جستارهای نوین ادبی, ج 45, ش 1, 1, صص 121-42, doi:10.22067/jls.v45i1.13459.