درپرم. “قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 2, اکتبر 2013, صص 73-92, doi:10.22067/jls.v46i2.14558.