جعفرپورم., و علوی مقدمم. “بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار”. جستارهای نوین ادبی, ج 44, ش 4, 1, صص 51-84, doi:10.22067/jls.v44i4.14572.