رضاییل., و جاهدجاهع. “شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ”. جستارهای نوین ادبی, ج 44, ش 4, 1, صص 129-56, doi:10.22067/jls.v44i4.14576.