آهنچیانم., و عبدلیا. “وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی”. جستارهای نوین ادبی, ج 44, ش 4, 1, صص 157-82, doi:10.22067/jls.v44i4.14578.