زهره وندس., و مسعودیم. “نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 1, جولای 2013, صص 125-58, doi:10.22067/jls.v46i1.15010.