درین. “شعر سنایی در لغت نامة دهخدا”. جستارهای نوین ادبی, ج 45, ش 3, می 2013, صص 57-79, doi:10.22067/jls.v45i3.15925.