روزبهم., و ضرونیق. ا. “نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 4, آوریل 2014, صص 111-34, doi:10.22067/jls.v46i4.17432.