گرگیجج. ا., و قائمیف. “بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 2, اکتبر 2013, صص 29-50, doi:10.22067/jls.v46i2.18145.