حسن آبادیم. “معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ)”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 2, اکتبر 2013, صص 145-68, doi:10.22067/jls.v46i2.18501.