قدسیم., یاحقیّد. م., و پورخالقی‌چترودید. م. “بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی”. جستارهای نوین ادبی, ج 47, ش 1, ژوئن 2014, صص 71-102, doi:10.22067/jls.v47i1.18875.