فاتحیا., خوشحال دستجردیط., و ابوالقاسمیم. “مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی”. جستارهای نوین ادبی, ج 45, ش 2, ژانویه 2013, صص 25-59, doi:10.22067/jls.v45i2.18911.