جهان‌پورف., و حق‌پرستل. “بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک”. جستارهای نوین ادبی, ج 45, ش 2, ژانویه 2013, صص 61-83, doi:10.22067/jls.v45i2.18913.