جلالی پندریی., و حسینیر. “بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار”. جستارهای نوین ادبی, ج 45, ش 2, ژانویه 2013, صص 103-32, doi:10.22067/jls.v45i2.18915.