مجردم. “با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی)”. جستارهای نوین ادبی, ج 48, ش 4, نوامبر 2016, صص 115-24, doi:10.22067/jls.v48i3.20053.