صادقیه., و فتوحیم. “شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 3, ژانویه 2014, صص 1-26, doi:10.22067/jls.v46i3.20847.