محسنیم., و صراحتی جویباریم. “محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو”. جستارهای نوین ادبی, ج 47, ش 1, ژوئن 2014, صص 125-50, doi:10.22067/jls.v47i1.21256.