صادقی شهپرم., و صادقی شهپرر. “چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه)”. جستارهای نوین ادبی, ج 45, ش 3, می 2013, صص 81-103, doi:10.22067/jls.v45i3.21500.