یاحقّیم. ج. “دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی, ج 45, ش 4, ژوئن 2013, صص 1-17, doi:10.22067/jls.v45i4.22926.