حقیقیف. “«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی, ج 45, ش 4, ژوئن 2013, صص 65-89, doi:10.22067/jls.v45i4.22946.