بزرگ بیگدلیس., نیکوبختن., عابدیم., و عطایی کچوییت. “ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین”. جستارهای نوین ادبی, ج 45, ش 4, ژوئن 2013, صص 91-110, doi:10.22067/jls.v45i4.22947.