ضیاالدینیع., و فرخ نیام. د. “بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 4, آوریل 2014, صص 31-60, doi:10.22067/jls.v46i4.23215.