موسویس. م. ع. “فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179)”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 1, جولای 2013, صص 159-6, doi:10.22067/jls.v46i1.24025.