صدیقیم. “بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 3, ژانویه 2014, صص 139-66, doi:10.22067/jls.v46i3.25275.