قائمیف. “از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران)”. جستارهای نوین ادبی, ج 46, ش 4, آوریل 2014, صص 61-86, doi:10.22067/jls.v46i4.25298.