بامشکیس. “تداخل سطوح روایی”. جستارهای نوین ادبی, ج 47, ش 1, جولای 2014, صص 1-26, doi:10.22067/jls.v47i1.26099.