آذراندازع., و باقریم. “شیوه های سخنوری در گاهان”. جستارهای نوین ادبی, ج 47, ش 4, می 2015, صص 1-20, doi:10.22067/jls.v47i4.30107.