جلالیم. “مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان”. جستارهای نوین ادبی, ج 48, ش 2, جولای 2015, صص 141-66, doi:10.22067/jls.v48i2.40408.