ذوالفقاریح. “طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی)”. جستارهای نوین ادبی, ج 42, ش 3, دسامبر 2010, صص 23-45, doi:10.22067/jls.v42i3.4194.