خادمین., و پور خالقی چترودیم. د. “تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس”. جستارهای نوین ادبی, ج 42, ش 3, دسامبر 2010, صص 47-67, doi:10.22067/jls.v42i3.4195.