گلی زادهپ., و یاریع. “بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی”. جستارهای نوین ادبی, ج 42, ش 3, دسامبر 2010, صص 69-86, doi:10.22067/jls.v42i3.4198.