فرضیس., و زرقانیس. م. “تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان”. جستارهای نوین ادبی, ج 42, ش 3, دسامبر 2010, صص 87-109, doi:10.22067/jls.v42i3.4200.