علوی زادهف., و تقویم. “بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا”. جستارهای نوین ادبی, ج 42, ش 3, دسامبر 2010, صص 111-28, doi:10.22067/jls.v42i3.4201.