پهلوان نژادم. ر., و شیرین زادهس. ع. “بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر”. جستارهای نوین ادبی, ج 42, ش 3, دسامبر 2010, صص 129-46, doi:10.22067/jls.v42i3.4203.