غفوریر. “بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه”. جستارهای نوین ادبی, ج 48, ش 4, اکتبر 2016, صص 47-64, doi:10.22067/jls.v48i3.42042.