ناصحم. ا. “بررسی رویکردهای زبانی در پژوهشهای رشتة زبان و ادبیّات فارسی”. جستارهای نوین ادبی, ج 42, ش 3, دسامبر 2010, صص 147-63, doi:10.22067/jls.v42i3.4206.