باقری خلیلی ب. خ. “بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی”. جستارهای نوین ادبی, ج 42, ش 4, دسامبر 2010, صص 27-52, doi:10.22067/jls.v42i4.4221.