فاطمیس. ح., و درپرم. “بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی”. جستارهای نوین ادبی, ج 42, ش 4, دسامبر 2010, صص 53-77, doi:10.22067/jls.v42i4.4222.