جعفری ج. “بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی”. جستارهای نوین ادبی, ج 42, ش 4, دسامبر 2010, صص 105-2, doi:10.22067/jls.v42i4.4225.