مولایی م. “معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنّت‌های اساطیری و حماسی ایران”. جستارهای نوین ادبی, ج 42, ش 4, دسامبر 2010, صص 151-75, doi:10.22067/jls.v42i4.4228.