عدنانیع. “دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ”. جستارهای نوین ادبی, ج 42, ش 4, دسامبر 2010, صص 177-90, doi:10.22067/jls.v42i4.4229.