مختاریانب. “ببر‍ِ بیان و جامة بَوری آناهیتا”. جستارهای نوین ادبی, ج 47, ش 3, مارس 2015, صص 123-44, doi:10.22067/jls.v47i3.45194.