عمارتی مقدمد. “حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی”. جستارهای نوین ادبی, ج 47, ش 3, مارس 2015, صص 157-81, doi:10.22067/jls.v47i3.45359.