حسینیم. “ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر”. جستارهای نوین ادبی, ج 47, ش 4, می 2015, صص 21-38, doi:10.22067/jls.v47i4.46803.