محمودی لاهیجانیس. ع., فشارکیم., و خراسانیم. “فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی”. جستارهای نوین ادبی, ج 49, ش 2, فوریه 2017, صص 21-51, doi:10.22067/jls.v49i2.47287.