ستاریر., و حقیقیم. “تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش”. جستارهای نوین ادبی, ج 48, ش 1, آگوست 2015, صص 87-108, doi:10.22067/jls.v48i1.48723.