رویانیو., و فرضی شوبم. “بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی”. جستارهای نوین ادبی, ج 48, ش 2, آگوست 2015, صص 113-39, doi:10.22067/jls.v48i2.48725.