حسن آبادیم. “در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی”. جستارهای نوین ادبی, ج 48, ش 4, اکتبر 2016, صص 65-88, doi:10.22067/jls.v48i3.50488.